موسسه مشاوره ای MIE (دفتر مرکزی)

28 خرداد 1398

مؤسسه حقوقی ملک پور

موسسه مشاوره ای MIE شعبه اصلی مؤسسه واقع در وین

همکار مرکزی مؤسسه ملک پور

دفتر مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و امور اقامت

(عزیزان لطفاً جهت اخذ ویزای تحصیلی و دریافت مشاوره مربوط به تحصیل، ترجیحاً با دفاتر همکار تماس حاصل فرمایید.)

________________________________

ساعات کاری:
دوشنبه تا جمعه از ساعت 11:30 تا 15:30

________________________________

شماره خطوط ویژه:

شماره خط ویژه ۱: ۴۹۱۹۶۰۰۰ـ (۰۲۱) (هزینه حتی با اتریش فقط تا تهران محاسبه می شود.)

شماره خط ویژه ۲: ۴۹۰۷۶ـ (۰۲۱) (هزینه حتی با اتریش فقط تا تهران محاسبه می شود.)

________________________________

شماره اختصاصی دفتر وین:

۷۲۰۰۲۲۹۷۷(۴۳+)

 ۷۲۰۰۲۲۰۳۹(۴۳+)

دفتر مشاوره مهاجرتی MIE اتریش      دفتر مشاوره مهاجرتی MIE اتریش

نکته مهم: به دلیل هماهنگی و امکان نظارت تیم بازرسی موسسه MIE برای تمام شهرها از شماره خط ویژه استفاده گردیده که شما با تماس به آن امکان تماس مستقیم با دفتر موجود در شهر خود را خواهید داشت.

مژسسه حقوقی ملک پور